Web Cơ Bản

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC PHP

Các hướng dẫn cơ bản - Bài 01: Tìm hiểu tổng quan về PHP - Bài 02: Cài đặt máy chủ web trên máy tính (localhost) bằng XAMPP - Bài 03: Cách tạo và chạy một tập tin PHP - Bài 04: Quy tắc viết mã lệnh trong một tập tin PHPPHP Syntax - Bài 05: Cách viết chú thích (ghi chú) trong PHPPHP Comment - Bài 06: Cách khai báo, sử dụng biến (variable) trong PHPPHP Variable - Bài 07: Tìm hiểu “phạm vi biến” trong PHPPHP Variable Scope - Bài 08: Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong PHPPHP Echo / Print - Bài 09: Các kiểu dữ liệu trong PHPPHP Data Types - Bài 10: Cách sử dụng chuỗi (string) trong PHPPHP String - Bài 11: Cách sử dụng số (number) trong PHPPHP Number - Bài 12: Cách khai báo, sử dụng Hằng (Constant) trong PHPPHP Constant - Bài 13: Các loại “toán tử” trong PHPPHP Operator - Bài 14: Lệnh điều kiện if ... else trong PHPPHP If ... Else ... Elseif - Bài 15: Lệnh Switch Case trong PHPPHP Switch Case - Bài 16: Vòng lặp while & do while trong PHPPHP While & Do While - Bài 17: Vòng lặp for & foreach trong PHPPHP For & Foreach - Bài 18: Cách khai báo, sử dụng Hàm (Function) trong PHPPHP Function - Bài 19: Cách khai báo, sử dụng Mảng (Array) trong PHPPHP Array - Bài 20: Sắp xếp thứ tự của các phần tử mảngPHP Sorting Array - Bài 21: Biểu thức chính quyPHP RegEx Lập trình hướng đối tượng - Tìm hiểu sơ lược về “Lập trình hướng đối tượng” trong PHP - Cách khai báo lớp (class), đối tượng (object) trong PHPPHP Class / Object - Chức năng của hàm __construct()PHP __construct() - Chức năng của hàm __destruct()PHP __destruct() - Thiết lập “phạm vi truy cập” của các thuộc tính & phương thứcPHP Access Modifier - Tìm hiểu khái niệm “kế thừa” trong lập trình hướng đối tượngPHP Extends - Cách khai báo, sử dụng “hằng số lớp”PHP Class Constant - Lớp trừu tượng, phương thức trừu tượngPHP Abstract - Tìm hiểu chức năng, cách sử dụng Interface trong PHPPHP Interface - Kế thừa nhiều lớpPHP Trait - Phương thức tĩnh (Static Method) trong PHPPHP Static Method - Thuộc tính tĩnh (Static Property) trong PHPPHP Static Property AJAX - Tìm hiểu sơ lược về AJAX - Một ví dụ về cách sử dụng AJAX - Một ví dụ về cách AJAX giao tiếp với cơ sở dữ liệu - Cách tạo chức năng bỏ phiếu (thăm dò ý kiến) bằng AJAX Tham khảo thêm - Các hàm xử lý mảngPHP Array - Các hàm CalendarPHP Calendar - Các hàm xử lý thời gian & ngày thángPHP Date - Các hàm làm việc với thư mụcPHP Directory - Các hàm xử lý lỗiPHP Error - Các hàm xử lý ngoại lệPHP Exception - Các hàm làm việc với tập tinPHP Filesystem - Các hàm dùng để lọc dữ liệuPHP Filter - Các hàm FTPPHP FTP - Các hàm JSONPHP JSON - Các từ khóa & tên dành riêng trong PHPPHP Keywords - Các hàm LibxmlPHP Libxml - Các hàm MailPHP Mail - Các hàm toán họcPHP Math - Các hàm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQLPHP MySQLi - Các hàm NetworkPHP Network - Các hàm kiểm soát đầu raPHP Output Control - Các hàm biểu thức chính quyPHP RegEx - Các hàm SimpleXMLPHP SimpleXML - Các hàm xử lý chuỗiPHP String - Các hàm xử lý biếnPHP Variable Handling - Các hàm phân tích cú pháp XMLPHP XML Parser - Các hàm dùng để làm việc với file ZipPHP Zip - Các múi giờ được hỗ trợ trong PHPPHP Timezones