Web Cơ Bản

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHP

Hằng là gì ?

- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên điểm khác biệt giữa hằng so với biến là hằng sẽ không thể thay đổi giá trị sau khi được xác định.

- Một tên hằng hợp lệ phải được bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới, không có dấu $ phía trước tên hằng.

- Lưu ý: Không giống như các biến, mặc định các hằng sẽ có phạm vi toàn cục (global) trên toàn bộ tập lệnh.

Cách khai báo một “hằng” trong PHP

- Để tạo (khai báo) một hằng thì ta sử dụng hàm define() với cú pháp như sau:

define(name, value, case-insensitive)

- Dưới đây là bảng mô tả các tham số được sử dụng trong hàm define().

Tham số Mô tả
name - Tên hằng.
value - Giá trị của hằng.
case-insensitive

- Xác định việc có phân biệt trường hợp chữ IN HOA hay chữ thường đối với tên hằng hay không.

- Tham số này có thể nhận một trong hai giá trị:

  • TRUE - Không phân biệt.
  • FALSE - Có phân biệt (đây là giá trị mặc định)
<?php
	define("HTML", "Cách khai báo hằng"); //tên hằng CÓ phân biệt chữ hoa, chữ thường
	echo HTML; //ok
	echo html; //error
	define("CSS", "Cách sử dụng hằng", TRUE); //tên hằng KHÔNG phân biệt chữ hoa, chữ thường
	echo CSS; //ok
	echo css; //ok
?>

- Bạn cũng có thể dùng hằng để lưu trữ một mảng.

<?php
	define("Mobile", ["Nokia","HTC","Samsung"]);
	echo Mobile[1];
?>

Hằng là toàn cục

- Mặc định thì Hằng sẽ có phạm vi toàn cục, bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ vị trí nào trong tập lệnh mà không cần phải dùng đến từ khóa global.

- Hằng Hello có phạm vi toàn cục, nó có thể sử dụng bên trong hàm mess() mà không cần phải dùng đến từ khóa global.

<?php
	define("Hello", "Chào cả nhà");
	function mess(){
		echo Hello;
	}
	mess();
?>