Web Cơ Bản

Chức năng, cách sử dụng hàm __destruct() trong PHP

- Trong lập trình hướng đối tượng, hàm __destruct() thường được khai báo bên trong một lớp, PHP sẽ tự động gọi hàm này ở cuối tập lệnh.

- Khi bạn tạo một đối tượng, hàm __destruct() sẽ tự động được gọi ở cuối tập lệnh.

<?php
	class Mobile{
		public $model;
		function __construct($input_model){
			$this->model = $input_model;
		}
		function __destruct(){
			echo "Model: " . $this->model;
		}
	}
	$samsung = new Mobile("Samsung Galaxy 3");
	echo "------ Dưới đây là thông tin sản phẩm ------ <br>";
?>

- Dưới đây là một ví dụ khác.

<?php
	class Mobile{
		public $model;
		public $color;
		public $price;
		function __construct($input_model, $input_color, $input_price){
			$this->model = $input_model;
			$this->color = $input_color;
			$this->price = $input_price;
		}
		function __destruct(){
			echo "Model {$this->model} <br> Màu sắc: {$this->color} <br> Giá sản phẩm: {$this->price}";
		}
	}
	$samsung = new Mobile("Samsung Galaxy 3", "Blue", "3.500.000");
	echo "------ Dưới đây là thông tin sản phẩm ------ <br>";
?>