Web Cơ Bản

Viết chú thích (ghi chú) trong PHP

Chú thích là gì ?

- Trong ngôn ngữ lập trình PHP, chú thích (hay còn được gọi là nhận xét, bình luận, ghi chú) là phần văn bản mà khi trình biên dịch gặp phải chúng thì trình biên dịch sẽ bỏ qua (điều đó có nghĩa là chúng sẽ không được thực thi như một thành phần của chương trình, chúng chỉ có thể được xem bởi người viết mã)

Công dụng của việc viết chú thích

- Việc viết chú thích thường được sử dụng bởi các mục đích như sau:

  • Để người khác đọc hiểu mã lệnh của bạn dễ dàng hơn (chẳng hạn như trong trường hợp bạn chuyển giao dự án cho người khác, người khác đọc mã lệnh của bạn sẽ rất khó tiếp thu, tuy nhiên với những đoạn chú thích được ghi lại thì nó sẽ giúp cho họ dễ tiếp thu hơn)
  • Nhắc nhở bạn về những gì đã làm (ví dụ như trường hợp bạn đã hoàn thành dự án, thế rồi một hai năm sau bạn cần sử dụng lại mã nguồn của dự án này để phát triển cho dự án khác, khi đó vấn để xem mã lệnh cũng không phải là đơn giản, nhưng với những đoạn chú thích được ghi lại thì sẽ giúp bạn dễ tiếp thu hơn)
  • Vô hiệu hóa các đoạn mã PHP nhằm phục vụ cho việc kiểm tra sự thực thi của những đoạn mã khác.
  • . . . .

Cách ghi chú thích

- Chúng ta có hai cú pháp dùng để ghi chú thích:

  • Cú pháp 1: Đặt cặp dấu gạch chéo // phía trước nội dung chú thích.
  • Cú pháp 2: Dùng cặp dấu /* */ để bao bọc nội dung chú thích.

- Lưu ý: “Cú pháp 1” chỉ áp dụng cho trường hợp nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng, nếu nằm trải dài trên nhiều dòng thì không sử dụng được. Còn đối với “Cú pháp 2” thì có thể dùng cho cả hai trường hợp nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng hoặc trải dài trên nhiều dòng.

<?php
	//Bên dưới là thông tin của tác giả
	echo "Họ tên: Nguyễn Thành Nhân<br>";
	echo "Năm sinh: 1993<br>";
	echo "Quê quán: Cần Thơ<br>"; //Nơi sinh sống
	echo "<hr>";
	//Ba câu lệnh bên dưới bị vô hiệu hóa
	/*echo "chú thích là gì";
	echo "công dụng của chú thích";
	echo "cách ghi chú thích";*/
	echo "Tìm hiểu về chú thích trong PHP";
?>