Web Cơ Bản

Các hàm toán học trong PHP

- Dưới đây là danh sách các hàm toán học được xây dựng sẵn trong PHP.

sin() - Trả về sin của một số.
sinh() - Trả về sin hyperbolic của một số.
cos() - Trả về cosin của một số.
cosh() - Trả về cosin hyperbolic của một số.
tan() - Trả về tan của một số.
tanh() - Trả về tan hyperbolic của một số.
asin() - Trả về sin cung của một số.
asinh() - Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số.
acos() - Trả về cosin cung của một số.
acosh() - Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số.
atan() - Trả về tan cung của một số.
atanh() - Trả về tan hyperbolic nghịch đảo của một số.
atan2() - Trả về tan cung của hai biến x & y.
round() - Làm tròn đến số nguyên gần nhất.
ceil() - Làm tròn (lên) đến số nguyên gần nhất.
floor() - Làm tròn (xuống) đến số nguyên gần nhất.
base_convert() - Chuyển đổi một số từ “cơ số này” “cơ số khác”
bindec() - Chuyển đổi “số nhị phân” “số thập phân”
octdec() - Chuyển đổi “số bát phân” “số thập phân”
decbin() - Chuyển đổi “số thập phân” “số nhị phân”
decoct() - Chuyển đổi “số thập phân” “số bát phân”
dechex() - Chuyển đổi “số thập phân” “số thập lục phân”
hexdec() - Chuyển đổi “số thập lục phân” “số thập phân”
deg2rad() - Chuyển đổi số đo (độ) của một góc thành giá trị radian.
rad2deg() - Chuyển đổi giá trị radian thành số đo (độ) của một góc.
is_finite() - Kiểm tra xem giá trị có phải là một “số hữu hạn” hay không.
is_infinite() - Kiểm tra xem giá trị có phải là một “số vô hạn” hay không.
is_nan() - Kiểm tra xem giá trị có phải là một giá trị “không phải là số (not a number)” hay không.
pow() - Tính lũy thừa.
exp() - Tính lũy thừa của cơ số e.
expm1() - Trả về exp(x) - 1
sqrt() - Trả về giá trị “căn bậc hai” của một số.
intdiv() - Chia lấy phần nguyên.
fmod() - Trả về phần “số dư” từ một phép chia lấy phần nguyên.
min() - Trả về “số nhỏ nhất” trong một tập hợp các số (có thể là một danh sách các số, hoặc một mảng các số)
max() - Trả về “số lớn nhất” trong một tập hợp các số (có thể là một danh sách các số, hoặc một mảng các số)
rand() - Trả về một “số nguyên ngẫu nhiên” trong phạm vi chỉ định.
mt_rand() -- Trả về một “số nguyên ngẫu nhiên” trong phạm vi chỉ định (dựa trên thuật toán Mersenne Twister)
getrandmax() - Trả về “giá trị lớn nhất” có thể được trả về bởi hàm rand().
mt_getrandmax() - Trả về “giá trị lớn nhất” có thể được trả về bởi hàm mt_rand().
lcg_value() - Trả về một “số thập phân ngẫu nhiên” trong khoảng 0 - 1
log() - Trả về logarit tự nhiên của một số.
log10() - Trả về logarit cơ số 10 của một số.
log1p() - Trả về log(1+number)
abs() - Trả về “giá trị tuyệt đối” của một số.
pi() - Trả về giá trị của PI.
hypot() - Tính cạnh huyền của một tam giác vuông.