Web Cơ Bản

Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

- PHP cung cấp một số hàm Directory cho phép chúng ta truy xuất thông tin về thư mục và nội dung của chúng.

- Dưới đây là danh sách những hàm Directory được hỗ trợ trong PHP.

chdir() - Thay đổi thư mục hiện tại.
chroot() - Thay đổi thư mục gốc (root)
closedir() - Đóng một thư mục.
dir() - Trả về một thể hiện (instance) của lớp thư mục.
getcwd() - Trả về thư mục làm việc hiện tại.
opendir() - Mở một thư mục.
readdir() - Trả về tên thư mục / tập tin kế tiếp (trong thư mục đang xử lý)
rewinddir() - Quay về vị trí đầu tiên bên trong thư mục đang xử lý.
scandir() - Trả về một mảng chứa tên của các thư mục & tập tin nằm bên trong thư mục chỉ định.