Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các hàm FTP trong PHP

ftp_alloc() - Phân bổ không gian cho tập tin được tải lên máy chủ FTP.
ftp_cdup() - Thay đổi thành thư mục mẹ trên máy chủ FTP.
ftp_chdir() - Thay đổi thư mục hiện tại trên máy chủ FTP.
ftp_chmod() - Thiết lập quyền trên tập tin thông qua FTP.
ftp_close() - Đóng một kết nối FTP.
ftp_quit()
ftp_connect() - Mở một kết nối FTP.
ftp_delete() - Xóa một tập tin trên máy chủ FTP.
ftp_exec() - Thực thi một lệnh trên máy chủ FTP.
ftp_fget() - Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP và lưu nó vào tệp cục bộ đang mở.
ftp_fput() - Tải lên từ một tệp đang mở và lưu nó vào một tệp trên máy chủ FTP.
ftp_get() - Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP.
ftp_get_option() - Trả về các tùy chọn thời gian chạy của kết nối FTP.
ftp_login() - Đăng nhập vào kết nối FTP.
ftp_mdtm() - Trả về thời điểm chỉnh sửa lần cuối của một tệp.
ftp_mkdir() - Tạo một thư mục mới trên máy chủ FTP.
ftp_mlsd() - Trả về danh sách các tệp trong thư mục chỉ định.
ftp_nb_continue() - Tiếp tục việc truy xuất / gửi tệp (không chặn)
ftp_nb_fget() - Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP và lưu nó vào tệp đang mở (không chặn)
ftp_nb_fput() - Tải lên từ tệp đang mở và lưu vào một tệp trên máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nb_get() - Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nb_put() - Tải một tệp lên máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nlist() - Trả về danh sách các tập tin trong một thư mục được chỉ định trên máy chủ FTP.
ftp_pasv() - Bật / tắt chế độ thụ động.
ftp_put() - Tải một tệp lên máy chủ FTP.
ftp_pwd() - Trả về tên thư mục hiện tại.
ftp_raw() - Gửi một lệnh thô đến máy chủ FTP.
ftp_rawlist() - Trả về một danh sách các thông tin với thông tin tập tin từ một thư mục chỉ định.
ftp_rename() - Chỉnh sửa tên tập tin hoặc thư mục trên máy chủ FTP.
ftp_rmdir() - Xóa một thư mục rỗng trên máy chủ FTP.
ftp_set_option() - Thiết lập các tùy chọn thời gian chạy cho kết nối FTP.
ftp_site() - Gửi lệnh FTP SITE đến máy chủ FTP.
ftp_size() - Trả về kích thước của một tập tin được chỉ định.
ftp_ssl_connect() - Mở kết nối SSL-FTP an toàn.
ftp_systype() - Trả về mã định danh loại hệ thống của máy chủ FTP.