Web Cơ Bản

Các hàm dùng để lọc dữ liệu trong PHP

- Trong PHP, bộ lọc (filter) được xử dụng để xác thực và lọc dữ liệu đến từ các nguồn không an toàn, chẳng hạn như đầu vào của người dùng.

filter_has_var() - Kiểm tra xem một biến (với kiểu đầu vào chỉ định) có tồn tại hay không.
filter_id() - Trả về “ID bộ lọc” dựa trên “tên bộ lọc”.
filter_input() - Nhận một biến bên ngoài (ví dụ như từ biểu mẫu) và tùy chọn lọc nó.
filter_input_array() - Nhận các biến bên ngoài (ví dụ như từ biểu mẫu) và tùy chọn lọc chúng.
filter_list() - Trả về một mảng chứa tên của tất cả các bộ lọc được hỗ trợ trong PHP.
filter_var() - Lọc một biến dựa trên một bộ lọc chỉ định.
filter_var_array() - Nhận nhiều biến và lọc chúng.