Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các hàm JSON trong PHP

json_decode() - Giải mã một chuỗi JSON.
json_encode() - Mã hóa một giá trị sang định dạng JSON.
json_last_error() - Trả về lỗi cuối cùng.
json_last_error_msg() - Trả về chuỗi lỗi của lệnh gọi json_encode() hoặc json_decode() cuối cùng.