Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các hàm SimpleXML trong PHP

- SimpleXML là một phần mở rộng cho phép chúng ta đơn giản hóa việc thao tác & lấy dữ liệu XML.

- SimpleXML cung cấp một cách thức đơn giản để lấy tên, thuộc tính, nội dung văn bản của phần tử nếu chúng ta biết cấu trúc hoặc bố cục của tài liệu XML.

- SimpleXML biến một tài liệu XML thành một cấu trúc dữ liệu mà bạn có thể lặp lại giống như một tập hợp các mảng & đối tượng.

Các hàm SimpleXML trong PHP

__construct() - Tạo một đối tượng SimpleXMLElement.
__toString() - Trả về nội dung chuỗi của một phần tử.
addAttribute() - Thêm thuộc tính vào phần tử SimpleXML.
addChild() - Thêm một phần tử con vào phần tử SimpleXML.
asXML() - Trả về một chuỗi XML được định dạng tốt từ một đối tượng SimpleXML.
saveXML()
attributes() - Trả về các thuộc tính & giá trị của một phần tử XML.
children() - Trả về con của một node chỉ định.
count() - Đếm số con của một node chỉ định.
getDocNamespaces() - Trả về không gian tên được khai báo trong tài liệu XML.
getName() - Trả về tên của một phần tử XML.
getNamespaces() - Trả về không gian tên được sử dụng trong tài liệu XML.
registerXPathNamespace() - Tạo bối cảnh không gian tên cho truy vấn XPath tiếp theo.
simplexml_import_dom() - Trả về một đối tượng SimpleXMLElement từ một node DOM.
simplexml_load_file() - Chuyển đổi tài liệu XML thành một đối tượng.
simplexml_load_string() - Chuyển đổi một chuỗi XML thành một đối tượng.
xpath() - Chạy truy vấn XPath trên tài liệu XML.

Các hàm lặp SimpleXML

current() - Trả về phần tử hiện tại.
getChildren() - Trả về các phần tử con của phần tử hiện tại.
hasChildren() - Kiểm tra xem phần tử hiện tại có phần tử con hay không.
key() - Trả về tên thẻ XML của phần tử hiện tại.
next() - Chuyển đến phần tử tiếp theo.
rewind() - Tua lại phần tử đầu tiên.
valid() - Kiểm tra xem phần tử hiện tại có hợp lệ hay không sau khi gọi rewind() hoặc next().