Web Cơ Bản

Các hàm xử lý lỗi trong PHP

debug_backtrace() - Tạo dấu vết truy ngược (backtrace)
debug_print_backtrace() - In dấu vết truy ngược.
error_clear_last() - Xóa lỗi cuối cùng.
error_get_last() - Trả về “một mảng” chứa các thông tin của lỗi cuối cùng.
error_log() - Gửi thông báo lỗi đến log, file, hoặc tài khoản mail.
error_reporting() - Chỉ định loại lỗi nào được phép hiển thị.
restore_error_handler() - Khôi phục trình xử lý lỗi trước đó.
restore_exception_handler() - Khôi phục trình xử lý ngoại lệ trước đó.
set_error_handler() - Áp dụng trình xử lý lỗi (do người dùng tự định nghĩa)
set_exception_handler() - Áp dụng trình xử lý ngoại lệ (do người dùng tự định nghĩa)
trigger_error() - Tạo một thông báo lỗi cấp người dùng.
user_error()