Web Cơ Bản

Quy tắc viết mã lệnh trong tập tin PHP

1) Những loại mã lệnh có thể được chứa trong tập tin PHP

- Như chúng ta đã biết:

“Một tập tin HTML có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript”

- Một tập tin PHP được xem là sự kế thừa từ tập tin HTML, ngoài việc có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thì nó còn có thể chứa thêm mã lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP.

2) Đoạn mã PHP

- Trong ngôn ngữ lập trình PHP, mã lệnh thường được viết thành từng đoạn.

- Một đoạn mã có thể được đặt bên trong cặp thẻ <?php ?>

<?php
	Các câu lệnh PHP viết trong đây
?>

- Hoặc cặp thẻ <? ?>

<?
	Các câu lệnh PHP viết trong đây
?>

- Tuy nhiên, giữa <?php ?><? ?> thì chúng ta nên sử dụng <?php ?> vì nó giúp dễ phân biệt đâu là thẻ mở, đâu là thẻ đóng.

3) Cách viết mã lệnh PHP trong tập tin PHP

- Khi người dùng truy cập vào một tập tin PHP được lưu trên máy chủ web thì trình biên dịch PHP của máy chủ web sẽ dịch những đoạn mã PHP thành mã HTML và trả về đúng với vị trí mà nó được viết bên trong tập tin. Vì vậy, nếu bạn muốn đoạn mã PHP được thực thi ở chỗ nào thì bạn nên đặt nó ở ngay chỗ đó.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
	<h1>Tài liệu học Lập Trình Web</h1>
	<?php
		echo "<hr>";
	?>
	<p>Tài liệu học HTML</p>
	<p>Tài liệu học CSS</p>
	<?php
		echo "<h2>Tài liệu học JavaScript</h2>";
		echo "<h3>Tài liệu học MySQL</h3>";
		echo "<h4>Tài liệu học PHP</h4>";
	?>
	<hr>
	<?php
		$text = "Từ cơ bản" . " " . "đến nâng cao";
		echo $text;
	?>
</body>
</html>

- Lưu ý: Lệnh echo được dùng để hiển thị nội dung lên màn hình.

- Lưu ý: Mỗi câu lệnh PHP phải được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;)