Web Cơ Bản

Các hàm Calendar trong PHP

- PHP cung cấp một số hàm Calendar giúp chúng ta đơn giản hóa việc chuyển đổi giữa lịch Julian với một số lịch thông dụng như Gregorian, Công hòa Pháp, hoặc lịch của người Do Thái, . . . .

- Để dễ tiếp thu cách sử dụng các hàm Calendar thì các bạn cần phải hiểu rõ về lịch Julian, các bạn có thể lên trang Wikipedia để tìm hiểu chi tiết về loại lịch này trước.

- Lưu ý: “Số ngày Julian” được bắt đầu đếm từ ngày 01 tháng 01 năm 4713 TCN.

- Dưới đây là danh sách những hàm Calendar mà PHP cung cấp:

cal_days_in_month() - Trả về số ngày trong tháng của một năm theo lịch cụ thể.
cal_from_jd() - Chuyển đổi số ngày Julian sang một ngày theo lịch cụ thể.
cal_info() - Trả về thông tin của một loại lịch cụ thể.
cal_to_jd() - Chuyển đổi một ngày theo lịch cụ thể sang số ngày Julian.
easter_date() - Trả về dấu thời gian Unix lúc nửa đêm Lễ Phục sinh của một năm cụ thể.
easter_days() - Trả về số ngày từ sau ngày 21/03 đến ngày Lễ Phục sinh của một năm cụ thể.
frenchtojd() - Chuyển đổi một ngày Cộng hòa Pháp (French Republican) sang số ngày Julian.
gregoriantojd() - Chuyển đổi một ngày Gregorian sang số ngày Julian.
jddayofweek() - Trả về tên ngày trong tuần (Thứ) dựa trên số ngày Julian.
jdmonthname() - Trả về tên tháng dựa trên số ngày Julian.
jdtofrench() - Chuyển đổi số ngày Julian sang ngày Cộng hòa Pháp.
jdtogregorian() - Chuyển đổi số ngày Julian sang ngày Gregorian.
jdtojewish() - Chuyển đổi số ngày Julian sang ngày của người Do Thái.
jdtojulian() - Chuyển đổi số ngày Julian sang một ngày Julian.
jdtounix() - Chuyển đổi số ngày Julian sang dấu thời gian Unix.
jewishtojd() - Chuyển đổi một ngày của người Do Thái sang số ngày Julian.
juliantojd() - Chuyển đổi một ngày Julian sang số ngày Julian.
unixtojd() - Chuyển đổi dấu thời gian Unix sang số ngày Julian.