Web Cơ Bản

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MYSQL

Các hướng dẫn cơ bản - Bài 01: Tìm hiểu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL - Bài 02: Cài đặt XAMPP, chuẩn bị cho quá trình học MySQL - Bài 03: Những kiến thức cơ bản trong việc viết mã MySQL - Bài 04: Cách chạy mã lệnh MySQL bằng phpMyAdmin - Bài 05: Cách tạo, xóa một cái cơ sở dữ liệu (DATABASE) trong MySQLDATABASE - Bài 06: Cách tạo, sửa, xóa một cái bảng (TABLE) trong MySQLTABLE - Bài 07: Các kiểu dữ liệu (DATA TYPE) trong MySQLDATA TYPE - Bài 08: Cách chèn dữ liệu vào bên trong cái bảngINSERT - Bài 09: Cách ghi chú thích trong MySQLCOMMENT - Bài 10: Tìm hiểu cách truy xuất dữ liệu trong MySQLSELECT - Bài 11: Cách lấy dữ liệu không bị trùng lặp trong MySQLDISTINCT - Bài 12: Cách truy vấn dữ liệu theo điều kiện trong MySQLWHERE - Bài 13: Cách sử dụng các toán tử AND, OR, NOT trong MySQLAND, OR, NOT - Bài 14: Cách sắp xếp thứ tự của các kết quả trả về trong MySQLORDER BY - Bài 15: Tìm hiểu giá trị NULL trong MySQLNULL - Bài 16: Cách cập nhật dữ liệu bên trong cái bảngUPDATE - Bài 17: Cách xóa các hàng trên cái bảng trong MySQLDELETE - Bài 18: Giới hạn số lượng kết quả trả về từ lệnh truy xuất dữ liệuLIMIT - Bài 19: Cách tìm kiếm dữ liệu dựa trên mẫu chuỗi trong MySQLLIKE - Bài 20: Cách sử dụng toán tử IN trong MySQLIN - Bài 21: Cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQLBETWEEN - Bài 22: Đặt bí danh cho cột & bảng bằng lệnh AS trong MySQLAS - Bài 23: Gộp kết quả từ nhiều câu lệnh truy vấn dữ liệuUNION - Bài 24: Cách nhóm các hàng có cùng giá trị lại với nhauGROUP BY - Bài 25: Tìm hiểu mệnh đề HAVING trong MySQLHAVING - Bài 26: Cách sử dụng lệnh EXISTS trong MySQLEXISTS - Bài 27: Tìm hiểu lệnh ANY, ALL trong MySQLANY, ALL - Bài 28: Sao chép dữ liệu từ bảng này vào bảng khác trong MySQLINSERT INTO SELECT - Bài 29: Tìm hiểu lệnh CASE trong MySQLCASE - Bài 30: Tìm hiểu khái niệm "ràng buộc" trong MySQLCONSTRAINT - Bài 31: Ràng buộc NOT NULL trong MySQLNOT NULL - Bài 32: Ràng buộc UNIQUE trong MySQLUNIQUE - Bài 33: Ràng buộc PRIMARY KEY (khóa chính) trong MySQLPRIMARY KEY - Bài 34: Ràng buộc FOREIGN KEY (khóa ngoại) trong MySQLFOREIGN KEY - Bài 35: Ràng buộc CHECK trong MySQLCHECK - Bài 36: Ràng buộc DEFAULT trong MySQLDEFAULT - Bài 37: Lập chỉ mục trên cột để cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệuINDEX - Bài 38: Cách tự động gán & tăng giá trị cho cột trong MySQLAUTO INCREMENT - Bài 39: Các hàm trong MySQLFUNCTIONS - Bài 40: Tìm hiểu LEFT JOIN trong MySQLLEFT JOIN - Bài 41: Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQLRIGHT JOIN - Bài 42: Tìm hiểu INNER JOIN trong MySQLINNER JOIN