Web Cơ Bản

Cách chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL

- Trong các bài học trước thì tôi đã có hướng dẫn các bạn cách tạo một cái bảng rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là cấu trúc của cái bảng mà thôi, nó chưa có dữ liệu gì ở bên trong cả, nếu muốn chèn dữ liệu vào cái bảng thì chúng ta cần phải sử dụng lệnh INSERT INTO.

- Chức năng của lệnh INSERT INTO là dùng để thêm một hoặc nhiều hàng vào bên trong cái bảng.

- Lệnh INSERT INTO có thể được sử dụng dựa theo một trong hai cú pháp như sau:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2 value3);
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3) VALUES (value1, value2, value3);

Cách sử dụng cú pháp 1

- Đối với cú pháp thứ nhất, khi chèn một hàng vào bên trong bảng thì chúng ta cần phải xác định đầy đủ giá trị của các cột theo đúng thứ nhất xuất hiện của chúng trên cái bảng (từ trái qua phải)

Ví dụ:

- Tôi có một cái bảng SinhVien như bên dưới:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh

- Để chèn vào bảng SinhVien một hàng với các thông tin:

 • MSSV: 1
 • HoTen: Nguyễn Thành Nhân
 • NamSinh: 1993
 • GioiTinh: Nam

==> Thì tôi cần phải sử dụng lệnh INSERT INTO. Trong đó, giá trị của các cột phải được sắp xếp theo đúng thứ tự từ trái qua phải trên cái bảng, chính là MSSV HoTen NamSinh GioiTinh

INSERT INTO SinhVien VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân",1993,"Nam");

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành.

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
1 Nguyễn Thành Nhân 1993 Nam

Cách sử dụng cú pháp 2

- Đối với cú pháp thứ hai, khi chèn một hàng vào bên trong cái bảng thì nó không bắt chúng ta phải xác định hết giá trị của tất cả các cột, cũng như thứ tự của chúng.

- Tuy nhiên, khi sử dụng cú pháp này thì cần phải có hai bộ tham số:

 • Bộ tham số thứ nhất là tên của những cột mà chúng ta muốn chèn dữ liệu.
 • Bộ tham số thứ hai là những giá trị tương ứng để chèn vào các cột trong bộ tham số thứ nhất.
Ví dụ:

- Tôi có một cái bảng SinhVien như bên dưới:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh

- Để chèn vào bảng SinhVien một hàng với các thông tin:

 • MSSV: 1
 • GioiTinh: Nam

==> Thì tôi cần phải sử dụng lệnh INSERT INTO với cú pháp như sau:

INSERT INTO SinhVien (GioiTinh,MSSV) VALUES ("Nam",1);

- Sau khi thực thi lệnh INSERT INTO phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
1 NULL NULL Nam

Cách chèn nhiều hàng chỉ với một câu lệnh

- Khi các bạn muốn chèn liên tục nhiều hàng vào bên trong bảng thì cách đơn giản nhất chính là sử dụng nhiều câu lệnh INSERT INTO. Tuy nhiên, ngoài cách đó ra thì vẫn còn một phương pháp khác ngắn gọn hơn, chúng ta chỉ cần dùng một câu lệnh INSERT INTO duy nhất (để làm được điều đó thì khi viết câu lệnh, chúng ta cần phải khai báo nhiều bộ giá trị, đồng thời thêm một dấu phẩy nằm ngăn cách giữa các bộ giá trị)

Ví dụ:

- Tôi có một cái bảng SinhVien & hai câu lệnh như bên dưới:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
INSERT INTO SinhVien VALUES (1, "Nguyễn Thành Nhân", 1993, "Nam"),
                               (2, "Doãn Thiên Thương", 1988, "Nữ"),
                               (3, "Ông Hoàng Dược Sư", 1986, "Nam");
INSERT INTO SinhVien (MSSV, NamSinh) VALUES (4,1997), (5,1990), (6,1985);

- Sau khi thực thi lệnh hai câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
1 Nguyễn Thành Nhân 1993 Nam
2 Doãn Thiên Thương 1988 Nữ
3 Ông Hoàng Dược Sư 1986 Nam
4 NULL 1997 NULL
5 NULL 1990 NULL
6 NULL 1985 NULL

- Trong lệnh INSERT INTO, khi xác định giá trị cho các cột, đối với những giá trị thuộc loại chuỗi ký tự thì các bạn cần phải đặt chúng vào bên trong cặp dấu nháy kép " " hoặc trong cặp dấu nháy đơn ' ' , nếu không thì khi thực thi mệnh sẽ bị lỗi cú pháp.