Web Cơ Bản

Ràng buộc CHECK trong MySQL

1) Chức năng của ràng buộc CHECK

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, ràng buộc CHECK được sử dụng để thiết lập việc giới hạn phạm vi giá trị được nhập vào bên trong cột.

- Để thiết lập một ràng buộc CHECK thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CONSTRAINT tên_ràng_buộc CHECK (condition)
Ví dụ:

- Đoạn mã bên dưới dùng để tạo một cái bảng Student. Trong cái bảng, tôi có tạo một ràng buộc CHECK với tên là Hello300, ràng buộc này bắt buộc các sinh viên được thêm vào bên trong bảng phải có tuổi lớn hơn 18 hoặc sống tại Cần Thơ.

CREATE TABLE Student(
	ID INT,
	FullName VARCHAR(255),
	Age INT,
	City VARCHAR(255),
	CONSTRAINT Hello300 CHECK (Age > 18 OR City="Cần Thơ")
);

2) Thêm ràng buộc CHECK (khi bảng đã được tạo)

- Đối với trường hợp bảng đã được tạo trước đó, nhưng do quên thiết lập ràng buộc CHECK nên bây giờ các bạn muốn bổ sung, để làm được điều đó thì sử dụng lệnh chỉnh sửa bảng như bên dưới.

ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT tên_ràng_buộc CHECK (condition);

3) Cách xóa ràng buộc CHECK

- Dưới đây là cú pháp dùng để xóa một ràng buộc CHECK.

ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT tên_ràng_buộc;

- Ví dụ, để xóa một ràng buộc CHECK có tên là Hello300 (trên bảng Student) thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

ALTER TABLE Student DROP CONSTRAINT Hello300;