Web Cơ Bản

Cách tạo, sửa, xóa một cái bảng (TABLE) trong MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, bảng (TABLE) được sử dụng để lưu trữ các thông tin (dữ liệu) liên quan đến một loại đối tượng cụ thể nào đó.

- Ví dụ: Cái bảng bên dưới có tên là SinhVien, nó dùng để lưu trữ thông tin của các sinh viên.

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
1 Nguyễn Thành Nhân 1993 Nam
2 Vũ Văn Thành Đô 1988 Nam
3 Phạm Thị Tuyết Nhung 1995 Nữ
4 Dương Văn Gánh 1990 Nam

1) Cách tạo một cái bảng trong MySQL

- Để tạo một cái bảng thì chúng ta sử dụng lệnh CREATE TABLE với cú pháp như sau:

CREATE TABLE table_name(
	column1 DATA TYPE,
	column2 DATA TYPE,
	column3 DATA TYPE
);

- Trong đó:

  • table_name là tên của cái bảng mà chúng ta muốn tạo.
  • column1, column2, column3 lần lượt là tên của cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba trên cái bảng.
  • DATA TYPE là kiểu của dữ liệu được lưu trữ bên trong cột (tìm hiểu khái niệm DATA TYPE là gì Tại đây)

- Khi đặt tên cho bảng & cột, các bạn chỉ được phép sử dụng những ký tự là chữ cái, số, dấu gạch dưới, tuyệt đối không được sử dụng các ký tự đặc biệt.

- Đối với cột cuối cùng thì không được thêm dấu phẩy, nếu không sẽ bị lỗi cú pháp (điển hình như trong cú pháp phía trên, tôi không thêm dấu phẩy sau cột column3 giống như hai cột nằm trước nó)

Ví dụ:

- Để tạo một cái bảng SinhVien giống như trong phần giới thiệu thì tôi sử dụng đoạn mã như sau:

CREATE TABLE SinhVien(
	MSSV INT,
	HoTen VARCHAR(255),
	NamSinh YEAR,
	GioiTinh VARCHAR(10)
);

2) Cách chỉnh sửa bảng trong MySQL

- Thông thường thì việc chỉnh sửa bảng được chia làm năm trường hợp chính: sửa tên bảng, thêm một cột mới, xóa một cột, sửa tên cột, thay đổi kiểu dữ liệu của cột.

2.1) Sửa tên bảng

- Để sửa tên (đặt lại tên) cho một cái bảng thì chúng ta sử dụng lệnh RENAME TABLE với cú pháp như sau:

RENAME TABLE old_name TO new_name;

- Ví dụ, để đặt lại tên cho cái bảng SinhVien thành Student thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

RENAME TABLE SinhVien TO Student;

2.2) Thêm một cột mới

- Để thêm một cột mới vào bên trong cái bảng thì chúng ta sử dụng lệnh ADD COLUMN với cú pháp như sau:

ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name DATA TYPE;

- Ví dụ, để thêm cột ThanhPho vào bên trong cái bảng SinhVien thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

ALTER TABLE SinhVien ADD COLUMN ThanhPho VARCHAR(100);

2.3) Xóa một cột

- Để xóa một cột nào đó ra khỏi bảng thì chúng ta sử dụng lệnh DROP COLUMN với cú pháp như sau:

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

- Ví dụ, để xóa cột ThanhPho ra khỏi bảng SinhVien thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

ALTER TABLE SinhVien DROP COLUMN ThanhPho;

2.4) Sửa tên cột

- Để sửa tên (đặt lại tên) cho cột thì chúng ta sử dụng lệnh CHANGE COLUMN với cú pháp như sau:

ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN old_column_name new_column_name DATA TYPE;

- Ví dụ, để đặt lại tên cho cột HoTen (trong bảng SinhVien) thành FullName thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

ALTER TABLE SinhVien CHANGE COLUMN HoTen FullName VARCHAR(255);

2.5) Thay đổi kiểu dữ liệu của cột

- Để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột thì chúng ta sử dụng lệnh MODIFY COLUMN với cú pháp như sau:

ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name DATA TYPE;

- Ví dụ, để đổi kiểu dữ liệu của cột GioiTinh (trong bảng SinhVien) thành TEXT thì tôi dùng câu lệnh bên dưới.

ALTER TABLE SinhVien MODIFY COLUMN GioiTinh TEXT;

3) Cách xóa một cái bảng trong MySQL

- Để xóa một cái bảng thì chúng ta sử dụng lệnh DROP TABLE với cú pháp như sau:

DROP TABLE table_name;

- Ví dụ, để xóa cái bảng SinhVien thì tôi sử dụng câu lệnh bên dưới.

DROP TABLE SinhVien;

- Việc xóa một cái bảng sẽ xóa hết tất cả những dữ liệu nằm ở bên trong cái bảng. Cho nên, các bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện hành động này.

- Đối với trường hợp muốn xóa hết dữ liệu bên trong bảng, nhưng giữ lại cái bảng thì các bạn có thể thay thế lệnh DROP TABLE bằng việc sử dụng lệnh TRUNCATE TABLE.

- Cú pháp như sau:

TRUNCATE TABLE table_name;