Web Cơ Bản

Cách xóa các hàng trên cái bảng trong MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, lệnh DELETE được dùng để xóa các hàng bên trong bảng.

- Để sử dụng lệnh DELETE thì chúng ta dùng cú pháp như sau:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

- Trong đó:

  • table_name là tên của cái bảng mà chúng ta muốn xóa các hàng bên trong nó.
  • condition là biểu thức điều kiện, nó dùng để xác định những hàng nào sẽ được xóa.

- Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng Student như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa.

ID Name Gender Age City
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 An Giang
3 Chu Trúc Thanh Nữ 21 Bạc Liêu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 19 Cà Mau
Ví dụ:

- Xóa những sinh viên nam có độ tuổi là 19.

DELETE FROM Student WHERE gender="Nam" AND Age=19;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng Student sẽ trở thành:

ID Name Gender Age City
3 Chu Trúc Thanh Nữ 21 Bạc Liêu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 19 Cà Mau

- Lưu ý: Khi sử dụng lệnh DELETE, nếu chúng ta không khai báo mệnh đề WHERE để xác định những hàng nào sẽ được xóa thì mặc định tất cả các hàng bên trong cái bảng đều bị xóa.

Ví dụ:

- Xóa hết tất cả các sinh viên bên trong cái bảng Student.

DELETE FROM Student;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng Student sẽ trở thành:

ID Name Gender Age City