Web Cơ Bản

Cách cập nhật dữ liệu bên trong bảng MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, lệnh UPDATE được dùng để cập nhật dữ liệu bên trong bảng.

- Để sử dụng lệnh UPDATE thì chúng ta dùng cú pháp như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, . . . .
WHERE condition;

- Trong đó:

  • table_name là tên của cái bảng mà chúng ta muốn cập nhật dữ liệu bên trong nó
  • column1, column2 là tên của những cột sẽ được cập nhật dữ liệu
  • value1, value2 lần lượt là những giá trị dùng để thay thế cho giá trị cũ của các cột column1, column2
  • condition là điều kiện, nó dùng để xác định những hàng nào sẽ được cập nhật dữ liệu

- Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng SinhVien như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa.

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 An Giang
3 Chu Trúc Thanh Nữ 21 Bạc Liêu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 23 Cà Mau
Ví dụ:

- Cập nhật lại thông tin cho sinh viên có MSSV là 3 (đổi họ tên thành Phan Kim Liên, 44 tuổi)

UPDATE SinhVien
SET HoTen="Phan Kim Liên", Tuoi=44
WHERE MSSV=3;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 An Giang
3 Phan Kim Liên Nữ 44 Bạc Liêu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 23 Cà Mau
Ví dụ:

- Cập nhật lại thông tin cho các sinh viên nam 19 tuổi (đổi thành phố sang Hải Phòng)

UPDATE SinhVien
SET ThanhPho="Hải Phòng"
WHERE GioiTinh="Nam" AND Tuoi=19;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Hải Phòng
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 Hải Phòng
3 Phan Kim Liên Nữ 44 Bạc Liêu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 23 Cà Mau

- Lưu ý: Khi sử dụng câu lệnh UPDATE, nếu chúng ta không xác định mệnh đề WHERE thì tất cả các hàng trên cái bảng đều sẽ bị cập nhật.

Ví dụ:

- Cập nhật lại thành phố là Vũng Tàu cho tất cả các sinh viên.

UPDATE SinhVien SET ThanhPho="Vũng Tàu";

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Vũng Tàu
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 Vũng Tàu
3 Phan Kim Liên Nữ 44 Vũng Tàu
4 Đường Tạm Tạng Nam 35 Vũng Tàu
5 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 23 Vũng Tàu