Web Cơ Bản

Cách giới hạn số lượng kết quả trả về trong MySQL

- Thông thường, khi chúng ta sử dụng lệnh SELECT để lấy dữ liệu trên một cái bảng thì mặc định nó sẽ lấy hết tất cả những hàng thỏa điều kiện. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta không muốn như thế, chúng ta chỉ cần một số lượng hàng nhất định, để làm được điều đó thì ta thêm từ khóa LIMIT nằm cuối câu lệnh SELECT.

- Cú pháp:

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT số lượng hàng muốn lấy;

MỘT SỐ VÍ DỤ

- Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng SinhVien như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 An Giang
3 Chu Trúc Thanh Nữ 21 Bạc Liêu
4 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 19 Cần Thơ
5 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
6 Âu Dương Phong Nam 27 Trà Vinh
7 Lý Mạc Sầu Nữ 23 Cần Thơ
Ví dụ 1:

- Liệt kê 3 sinh viên (nằm ở đầu bảng)

SELECT * FROM SinhVien LIMIT 3;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
2 Dương Nhật Tuấn Dung Nam 19 An Giang
3 Chu Trúc Thanh Nữ 21 Bạc Liêu
Ví dụ 2:

- Liệt kê 3 sinh viên (nằm ở cuối bảng)

SELECT * FROM SinhVien ORDER BY MSSV DESC LIMIT 3;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
7 Lý Mạc Sầu Nữ 23 Cần Thơ
6 Âu Dương Phong Nam 27 Trà Vinh
5 Đường Tạm Tạng Nam 35 Sóc Trăng
Ví dụ 3:

- Liệt kê 2 sinh viên sống ở Cần Thơ (nằm ở đầu bảng)

SELECT * FROM Student WHERE ThanhPho="Cần Thơ" LIMIT 2;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSV HoTen GioiTinh Tuoi ThanhPho
1 Tây Môn Phi Tuyết Nam 19 Cần Thơ
4 Doãn Quốc Thiên Thanh Nữ 19 Cần Thơ