Web Cơ Bản

Cách lập chỉ mục trên cột trong MySQL

- Việc lập chỉ mục (index) trên các cột sẽ giúp cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, khi cập nhật bảng có chỉ mục sẽ chậm hơn so với bảng không có chỉ mục, bởi vì chỉ mục cũng cần phải cập nhật (các bạn chỉ nên lập chỉ mục trên những cột được tìm kiếm thường xuyên)

1) Cách lập chỉ mục

- Để lập chỉ mục cho cột thì chúng ta sử dụng lệnh CREATE INDEX với cú pháp như sau:

CREATE INDEX index_name ON table_name (column1, column2, column3, ....);
Ví dụ:

- Tôi có một cái bảng SinhVien như bên dưới:

MSSV HoTen NamSinh GioiTinh
1 Nguyễn Thành Nhân 1993 Nam
2 Doãn Thiên Sầu 1985 Nam
3 Phạm Thị Tuyết Nhung 1996 Nữ
4 Võ Đại Lang 1987 Nam

- Câu lệnh bên dưới được dùng để tạo một cái chỉ mục (có tên là hello500) trên hai cột HoTen & NamSinh.

CREATE INDEX hello500 ON SinhVien (HoTen, NamSinh);

2) Cách xóa chỉ mục

- Dưới đây là cú pháp dùng để xóa một cái chỉ mục ra khỏi bảng.

ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name;

- Ví dụ, để xóa chỉ mục có tên là hello500 ra khỏi bảng SinhVien thì tôi sử dụng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE SinhVien DROP INDEX hello500;