Web Cơ Bản

Cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, toán tử BETWEEN thường được sử dụng bởi mệnh đề WHERE để thực hiện việc chọn lọc dữ liệu theo điều kiện. Toán tử BETWEEN sẽ xác định một phạm vi giá trị (giá trị có thể là số, văn bản, ngày tháng), nếu giá trị dữ liệu của cột cần tìm nằm trong phạm vi này thì tức là thỏa điều kiện.

- Để sử dụng toán tử BETWEEN thì chúng ta dùng cú pháp như sau:

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

MỘT SỐ VÍ DỤ

- Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng Student như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa:

ID Name Gender Age DateOfBirth City
1 Nguyễn Thành Nhân Nam 22 1993-07-15 An Giang
2 Phạm Thu Hiền Nữ 18 1997-02-21 Cần Thơ
3 Dương Văn Gánh Nam 23 1992-10-28 Bạc Liêu
4 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 19 1996-04-19 Sóc Trăng
5 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 20 1995-09-14 Cần Thơ
6 Doãn Thiên Sầu Nam 20 1995-12-31 An Giang
7 Tì Sa Môn Thiên Nam 21 1994-06-17 Vĩnh Long
Ví dụ 1:

- Liệt kê những sinh viên có độ tuổi từ 19 đến 22.

SELECT *
FROM Student
WHERE Age BETWEEN 19 AND 22;

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

ID Name Gender Age DateOfBirth City
1 Nguyễn Thành Nhân Nam 22 1993-07-15 An Giang
4 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 19 1996-04-19 Sóc Trăng
5 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 20 1995-09-14 Cần Thơ
6 Doãn Thiên Sầu Nam 20 1995-12-31 An Giang
7 Tì Sa Môn Thiên Nam 21 1994-06-17 Vĩnh Long
Ví dụ 2:

- Liệt kê những sinh viên được sinh ra trong khoảng thời gian từ 01/01/1993 đến 20/09/1995

SELECT *
FROM Student
WHERE DateOfBirth BETWEEN "1993-01-01" AND "1995-09-20";

- Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

ID Name Gender Age DateOfBirth City
1 Nguyễn Thành Nhân Nam 22 1993-07-15 An Giang
5 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 20 1995-09-14 Cần Thơ
7 Tì Sa Môn Thiên Nam 21 1994-06-17 Vĩnh Long