Web Cơ Bản

Các hàm dùng để gửi Email trong PHP

- Hàm mail() cho phép bạn gửi email trực tiếp từ một tập lệnh.

- Để các hàm mail khả dụng thì PHP yêu cầu một hệ thống email được cài đặt và hoạt động, điều đó được thực hiện thông qua việc cấu hình tệp php.ini

- Các hàm mail là một phần của lõi PHP, không cần cài đặt để sử dụng các hàm này.

Cấu hình thời gian chạy

- Hoạt động của các hàm mail bị ảnh hưởng bởi cài đặt trong tập tin php.ini

Tên Mặc định Mô tả Có thể thay đổi
mail.add_x_header "0" - Thêm X-PHP-Originating-Script bao gồm UID của tập lệnh theo sau là tên tệp. PHP_INI_PERDIR
mail.log NULL - Đường dẫn đến tệp nhật ký (log file) sẽ ghi lại tất cả các cuộc gọi mail(). Nhật ký bao gồm đường dẫn đầy đủ của tập lệnh, số dòng, địa chỉ "To" và tiêu đề. PHP_INI_PERDIR
SMTP "localhost" - Chỉ dành cho Windows: Tên DNS hoặc địa chỉ IP của máy chủ SMTP. PHP_INI_ALL
smtp_port "25" - Chỉ dành cho Windows: Số cổng SMTP. PHP_INI_ALL
sendmail_from NULL - Chỉ dành cho Windows: Chỉ định địa chỉ "from" được dùng khi gửi thư từ mail() PHP_INI_ALL
sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i" - Chỉ định nơi có thể tìm thấy chương trình sendmail. Chỉ thị này cũng hoạt động trong Windows. Nếu được đặt, SMTP, smtp_port và sendmail_from sẽ bị bỏ qua. PHP_INI_SYSTEM

Các hàm mail

ezmlm_hash() - Tính toán giá trị băm mà EZMLM cần.
mail() - Cho phép gửi email trực tiếp từ một tập lệnh.