Danh sách tất cả các bộ chọn trong jQuery

tất cả bộ chọn trong jQuery,tat ca bo chon trong jQuery

Danh sách tất cả các bộ chọn trong jQuery

Bộ chọn Mô tả
* Chọn tất cả các phần tử
#id Chọn phần tử dựa theo id
.class Chọn phần tử dựa theo class (tên lớp)
.class,.class
element
el1,el2,el3
:first Chọn phần tử đầu tiên
:last
:even
:odd
:first-child
:first-of-type
:last-child
:last-of-type
:nth-child(n)
:nth-last-child(n)
:nth-of-type(n)
:nth-last-of-type(n)
:only-child
:only-of-type
parent > child
parent descendant
element + next
element ~ siblings
:eq(index)
:gt(no)
:lt(no)
:not(selector)
:header
:animated
:focus
:contains(text)
:has(selector)
:empty
:parent
:hidden
:visible
:root
:lang(language)
[attribute]
[attribute=value]
[attribute!=value]
[attribute$=value]
[attribute|=value]
[attribute^=value]
[attribute~=value]
[attribute*=value]
:input
:text
:password
:radio Chọn những phần tử <input> có kiểu là radio
:checkbox Chọn những phần tử <input> có kiểu là checkbox
:submit Chọn những phần tử <button> và <input> có kiểu là submit
:reset Chọn những phần tử <button> và <input> có kiểu là reset
:button Chọn những phần tử <button> và phần tử <input> có kiểu là button
:image Chọn những phần tử <input> có kiểu là image
:file Chọn những phần tử <input> có kiểu là file
:disabled Chọn những phần tử <input> được thiết lập thuộc tính disabled
:enabled Chọn những phần tử <input> không bị thiết lập thuộc tính disabled
:selected Chọn những phần tử <option> được thiết lập thuộc tính selected
:checked Chọn những phần tử <input> được thiết lập thuộc tính checked

Tất cả bộ chọn trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi