Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

Phương thức Mô tả
hide() Ẩn một phần tử
show() Hiện một phần tử đang bị ẩn
toggle() Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử
slideUp() Ẩn một phần tử (kèm theo hiệu ứng trượt)
slideDown() Hiện một phần tử đang bị ẩn (kèm theo hiệu ứng trượt)
slideToggle()

Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử

(Lưu ý: Khi phần tử được hiện hay ẩn sẽ có kèm theo hiệu ứng trượt)

fadeOut() Ẩn một phần tử (kèm theo hiệu ứng phai màu)
fadeIn() Hiện một phần tử đang bị ẩn (kèm theo hiệu ứng phai màu)
fadeToggle()

Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử

(Lưu ý: Khi phần tử được hiện hay ẩn sẽ có kèm theo hiệu ứng phai màu)

fadeTo() Tạo hiệu ứng phai màu cho phần tử
animate() Tạo hiệu ứng chuyển động cho phần tử
stop() Dừng hiệu ứng chuyển động của phần tử
finish() Kết thúc toàn bộ các hiệu ứng chuyển động của phần tử
clearQueue()
delay()
dequeue()
queue()

Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi