Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML.

  • text() - lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML)
  • html() - lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML)
  • val() - lấy giá trị của một trường input
  • attr("tên thuộc tính") - lấy giá trị thuộc tính của một phần tử HTML
Ví dụ

Đoạn mã dưới đây lấy nội dung của phần tử <div> bằng hai phương thức khác nhau. 


$("#button1").click(function(){
    alert($("div").text());
})
$("#button2").click(function(){
    alert($("div").html());
})
Ví dụ

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của trường input


$("button").click(function(){
    alert($("input").val());
})
Ví dụ

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của thuộc tính target của phân tử <a>


$("button").click(function(){
    alert($("a").attr("target"));
})

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi