Danh sách tất cả các sự kiện trong jQuery

tất cả sự kiện trong jQuery,tat ca su kien trong jQuery

Danh sách tất cả các sự kiện trong jQuery

Sự kiện Mô tả
bind()
blur() Xảy ra khi người dùng rời khỏi các phần tử <input>
focus() Xảy ra khi người dùng truy cập vào các phần tử <input>
change() Xảy ra khi giá trị của các phần tử <input> bị thay đổi
click() Xảy ra khi người dùng "click chuột trái" vào phần tử
dblclick() Xảy ra khi người dùng "click kép chuột trái" vào phần tử
delegate()
die()
error()
event.currentTarget
event.data
event.delegateTarget
event.isDefaultPrevented()
event.isImmediatePropagationStopped()
event.isPropagationStopped()
event.namespace
event.pageX
event.pageY
event.preventDefault()
event.relatedTarget
event.result
event.stopImmediatePropagation()
event.stopPropagation()
event.target
event.timeStamp
event.type
event.which
focusin()
focusout()
hover()
keydown()

Xảy ra khi một phím được nhấn xuống

(sự kiện xảy ra với hầu hết tất cả các phím)

keypress()

Xảy ra khi một phím được nhấn xuống

(sự kiện sẽ không xảy ra với phần lớn một số phím)

keyup() Xảy ra khi một phím đang nhấn xuống được nhả ra
live()
load()
mouseenter()
mouseleave()
mousemove()
mouseout()
mouseover()
mousedown() Xảy ra khi người dùng "nhấp" chuột vào một phần tử
mouseup() Xảy ra khi người dùng "nhả" chuột ra khỏi phần tử
off()
on()
one()
$.proxy()
ready()
resize() Xảy ra khi kích thước của cửa sổ trình duyệt bị thay đổi
scroll()
select() Xảy ra khi người dùng "bôi đen" văn bản trong textfield
submit()
toggle()
trigger()
triggerHandler()
unbind()
undelegate()

Tất cả sự kiện trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi