Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các sự kiện (event) trong jQuery

blur()

- Sự kiện này xảy ra trên các phần tử biểu mẫu như <input>, <textarea>, <select>, . . . . khi chúng vừa bị mất trạng thái được truy cập.

change()

- Sự kiện này xảy ra trên các phần tử biểu mẫu như <input>, <textarea>, <select>, . . . . khi giá trị của chúng bị thay đổi.

click()

- Sự kiện này xảy ra khi phần tử bị click chuột trái vào.

dblclick()

- Sự kiện này xảy ra khi phần tử bị click kép chuột trái vào.

focus()

- Sự kiện này xảy ra trên các phần tử biểu mẫu như <input>, <textarea>, <select>, . . . . khi chúng đang ở trạng thái được truy cập.

focusin()

- Sự kiện này xảy ra khi phần tử (hoặc bất kỳ một phần tử con cháu nào của nó) đang ở trạng thái được truy cập.

focusout()

- Sự kiện này xảy ra khi phần tử (hoặc bất kỳ một phần tử con cháu nào của nó) vừa bị mất trạng thái được truy cập.

hover()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng dí con trỏ vào phần tử.

keydown()

- Sự kiện này thường xảy ra trên textfield khi một phím được nhấn xuống.

keypress()

- Sự kiện này thường xảy ra trên textfield khi một phím được nhấn xuống.

keyup()

- Sự kiện này thường xảy ra trên textfield khi phím được nhả ra.

mousedown()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhấn chuột vào phần tử.

mouseenter()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng di chuyển con trỏ vào phần tử.

mouseleave()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng di chuyển con trỏ ra khỏi phần tử.

mousemove()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng chuyển động con trỏ bên trong phần tử.

mouseout()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng di chuyển con trỏ ra khỏi phần tử (hoặc bất kỳ con cháu nào nằm bên trong phần tử)

mouseover()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng di chuyển con trỏ vào phần tử (hoặc bất kỳ con cháu nào nằm bên trong phần tử)

mouseup()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhả chuột ra khỏi phần tử.

ready()

- Sự kiện này ra khi DOM (Document Object Model) được tải hoàn chỉnh.

resize()

- Sự kiện này xảy ra khi kích thước của khung trang web bị thay đổi.

scroll()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng kéo thanh cuộn của phần tử.

select()

- Sự kiện này xảy ra trên textfield khi văn bản bên trong nó bị người dùng bôi đen.

submit()

- Sự kiện này xảy ra khi người dùng submit (gửi đi) dữ liệu.