Danh sách tất cả các phương thức dùng để thao tác với phần tử HTML và CSS trong jQuery

các phương thức dùng để thao tác với html và css trong jQuery,cac phuong thuc dung de thao tac voi html vs css trong jQuery

Các phương thức dùng để thao tác với HTML & CSS

Phương thứcMô tả
addClass()Thêm tên lớp vào thuộc tính class của phần tử
after()Thêm nội dung vào vị trí phía sau phần tử
append()Thêm nội dung vào vị trí cuối cùng bên trong phần nội dung của phần tử
appendTo()
attr()
before()Thêm nội dung vào vị trí phía trước phần tử
clone()
css()
detach()
empty()
hasClass()
height()
html()
innerHeight()
innerWidth()
insertAfter()
insertBefore()
offset()
offsetParent()
outerHeight()
outerWidth()
position()
prepend()Thêm nội dung vào vị trí đầu tiên bên trong phần nội dung của phần tử
prependTo()
prop()
remove()
removeAttr()Xóa thuộc tính của phần tử
removeClass()Xóa tên lớp khỏi thuộc tính class của phần tử
removeProp()
replaceAll()
replaceWith()
scrollLeft()
scrollTop()
text()
toggleClass()
unwrap()
val()
width()
wrap()
wrapAll()
wrapInner()

Các phương thức dùng để thao tác với HTML & CSS trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi