Xóa phần tử HTML trong jQuery

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML.

  • Phương thức remove() - dùng để xóa phần tử HTML.
  • Phương thức empty() - dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Phương thức remove() trong jQuery

Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").remove();
Ví dụ 1

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa và các phần tử <div> có class là "abc", và các phần tử <p>


$("p, div.abc").remove();

Ngoài cách điền các tham số như tên class, tên id, :first-child, :last-child,.v.v.. vào trong selector, bạn cũng có thể đặt chúng vào bên trong phương thức remove()

Ví dụ 2

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa các phần tử <div> và <p> có class là "abc"


$("p, div").remove(".abc");

Phương thức empty() trong jQuery

Phương thức empty() được dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").empty();
Ví dụ

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa nội dung của các phần tử <div> có class là "abc" và các phần tử <p>


$("p, div.abc").empty();

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi