Web Cơ Bản

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML.

  • Phương thức remove() - dùng để xóa phần tử HTML.
  • Phương thức empty() - dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Phương thức remove() trong jQuery

Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").remove();
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa và các phần tử <div> có class là "abc", và các phần tử <p>


$("p, div.abc").remove();
Xem ví dụ

Ngoài cách điền các tham số như tên class, tên id, :first-child, :last-child,.v.v.. vào trong selector, bạn cũng có thể đặt chúng vào bên trong phương thức remove()

Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa các phần tử <div> và <p> có class là "abc"


$("p, div").remove(".abc");
Xem ví dụ

Phương thức empty() trong jQuery

Phương thức empty() được dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").empty();
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa nội dung của các phần tử <div> có class là "abc" và các phần tử <p>


$("p, div.abc").empty();
Xem ví dụ