Web Cơ Bản

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML.

  • text() - lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML)
  • html() - lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML)
  • val() - lấy giá trị của một trường input
  • attr("tên thuộc tính") - lấy giá trị thuộc tính của một phần tử HTML
Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây lấy nội dung của phần tử <div> bằng hai phương thức khác nhau. 


$("#button1").click(function(){
    alert($("div").text());
})
$("#button2").click(function(){
    alert($("div").html());
})
Xem ví dụ
Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của trường input


$("button").click(function(){
    alert($("input").val());
})
Xem ví dụ
Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của thuộc tính target của phân tử <a>


$("button").click(function(){
    alert($("a").attr("target"));
})
Xem ví dụ