Web Cơ Bản

Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

hide()

- Ẩn một phần tử.

show()

- Hiện một phần tử đang bị ẩn.

toggle()

- Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử.

slideUp()

- Ẩn một phần tử (kèm theo hiệu ứng trượt)

slideDown()

- Hiện một phần tử đang bị ẩn (kèm theo hiệu ứng trượt)

slideToggle()

- Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử.

- Lưu ý: Khi phần tử được hiện hay ẩn sẽ có kèm theo hiệu ứng trượt.

fadeOut()

- Ẩn một phần tử (kèm theo hiệu ứng phai màu)

fadeIn()

- Hiện một phần tử đang bị ẩn (kèm theo hiệu ứng phai màu)

fadeToggle()

- Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử.

- Lưu ý: Khi phần tử được hiện hay ẩn sẽ có kèm theo hiệu ứng phai màu.

fadeTo()

- Tạo hiệu ứng phai màu cho phần tử.

animate()

- Tạo hiệu ứng chuyển động cho phần tử.

stop()

- Dừng hiệu ứng chuyển động của phần tử.

finish()

- Kết thúc toàn bộ các hiệu ứng chuyển động của phần tử.