Bộ chọn :reset trong jQuery


- Bộ chọn :reset dùng để chọn tất cả những phần tử <button> và <input> có kiểu là reset.

Ví dụ 1:

- Chọn tất cả những phần tử <button> và <input> có kiểu là reset.


$(":reset")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là reset.


$("input:reset")
Xem ví dụ