Bộ chọn .class trong jQuery


- Bộ chọn .class dùng để chọn tất cả các phần tử thuộc một lớp (class) cụ thể.

- Cú pháp:

$(".class")
Ví dụ:

Tạo một cái đường viền màu xanh cho các phần tử thuộc lớp green


<script>
    $(document).ready(function(){
        $(".green").css("border","1px solid green");
    })
</script>
Xem ví dụ