Bộ chọn :button trong jQuery


- Bộ chọn :button dùng để chọn tất cả những phần tử <button> và phần tử <input> có kiểu là button.

Ví dụ 1:

- Chọn tất cả những phần tử <button> và phần tử <input> có kiểu là button.


$(":button")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là button.


$("input:button")
Xem ví dụ