Bộ chọn * trong jQuery


1) Bộ chọn * trong jQuery

- Bộ chọn * thường được đặt phía sau một bộ chọn nào đó để chọn tất cả các phần tử nằm bên trong bộ chọn đó.

2) Cách sử dụng bộ chọn * trong jQuery

- Bộ chọn * dùng để chọn tất cả các phần tử trong trang web.

(tất cả các phần tử ở đây là bao gồm cả phần tử html, head, body)

- Cú pháp:

$("*")
Ví dụ:

Tạo một cái đường viền màu đỏ cho tất cả các phần tử trong trang web


<script>
  $(document).ready(function(){
    $("*").css("border","1px solid red");
  })
</script>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Nếu bộ chọn * được sử dụng kèm với một phần tử khác thì nó sẽ chọn tất cả các phần tử con bên trong phần tử khác đó.

Ví dụ:

Tạo một cái đường viền màu đỏ cho tất cả các phần tử nằm bên trong phần tử< div>


<script>
  $(document).ready(function(){
    $("div *").css("border","1px solid red");
  })
</script>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Bộ chọn * có tốc độ thực thi rất chậm vì nó phải tìm một lúc nhiều phần tử, cho nên chúng ta cần phải hạn chế sử dụng bộ chọn này nếu muốn cải thiện tốc độ tải trang.