Bộ chọn :submit trong jQuery


- Bộ chọn :submit dùng để chọn tất cả những phần tử <button> và <input> có kiểu là submit.

Ví dụ 1:

- Chọn tất cả những phần tử <button> và <input> có kiểu là submit.


$(":submit")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là submit.


$("input:submit")
Xem ví dụ

- Lưu ý: Những phần tử <button> không được thiết lập thuộc tính type thì trình duyệt sẽ xem như nó có kiểu là submit.