Bộ chọn :file trong jQuery


- Bộ chọn :file dùng để chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là file.

Ví dụ 1:

- Chọn những phần tử <input> có kiểu là file.


$(":file")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn những phần tử <input> có kiểu là file và tên là music.


$("input[name='music']:file")
Xem ví dụ