Bộ chọn :enabled trong jQuery


- Bộ chọn :enabled dùng để chọn tất cả những phần tử <input> không bị thiết lập thuộc tính disabled.

Ví dụ 1:

- Chọn những phần tử <input> không bị thiết lập thuộc tính disabled.


$(":enabled")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn những phần tử <input> có kiểu checkbox và không bị thiết lập thuộc tính disabled.


$("input[type='checkbox']:enabled")
Xem ví dụ
Ví dụ 3:

- Chọn những phần tử <input> không bị thiết lập thuộc tính disabled và nằm bên trong phần tử thuộc lớp mienbac.


$(".mienbac :enabled")
Xem ví dụ