Bộ chọn :checkbox trong jQuery


- Bộ chọn :checkbox dùng để chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là checkbox.

Ví dụ 1:

- Chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là checkbox.


$(":checkbox")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

- Chọn tất cả những phần tử <input> có kiểu là checkbox và tên là music.


$("input[name='music']:checkbox")
Xem ví dụ