Bộ chọn :selected trong jQuery


- Bộ chọn :selected dùng để chọn tất cả những phần tử <option> được thiết lập thuộc tính selected.

Ví dụ 1:

Chọn tất cả những phần tử <option> được thiết lập thuộc tính selected.


$(":selected")
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

Chọn tất cả những phần tử <option> được thiết lập thuộc tính selected và nằm bên trong phần tử thuộc lớp city.


$(".city :selected")
Xem ví dụ