Web Cơ Bản

Phương thức go() của đối tượng History

- Phương thức go() của đối tượng history dùng để tải lại một trang nằm ở một vị trí xác định so với trang hiện tại trong lịch sử truy cập của cửa sổ trình duyệt mà bạn đang dùng.

1) Cú pháp

history.go(number)
Tham số Yêu cầu Mô tả
number Bắt buộc

Vị trí của trang mà bạn muốn tải lại so với trang hiện tại.

Ví dụ:

 • -1 tức là trang trước trang hiện tại
 • -2 tức là trang trước trang trước trang hiện tại
 • 1 tức là trang sau trang hiện tại
 • 2 tức là trang sau trang sau trang hiện tại

2) Một số ví dụ

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <button type="button" onclick="quay_lai_trang_truoc()">Quay lại trang trước</button>

  <script>
    function quay_lai_trang_truoc(){
      history.go(-1);
    }
  </script>

</body>
</html>
Xem ví dụ

Phương thức go() sẽ không hoạt động nếu trang mà bạn muốn tải lại không tồn tại