Web Cơ Bản

Các phương thức xử lý số trong JavaScript

- Trong JavaScript, các số nguyên thủy (ví dụ như: 5, 13, -6, 0, ....) không phải là đối tượng, tuy nhiên chúng vẫn có một số phương thức, với việc truy cập vào các phương thức đó, ta có thể làm được một số công việc với các con số, ví dụ như: làm tròn số, chuyển số về dạng chuỗi, ....

- Dưới đây là ba phương thức chính thường được dùng để xử lý số trong JavaScript:

Phương thức Mô tả chức năng
toString() Chuyển một giá trị về dạng chuỗi ký tự
toExponential() Trả về chuỗi biểu thức mũ của một số
toFixed() Làm tròn một số đến phần thập phân xác định

- Ngoài ra, trong JavaScript có thêm ba phương thức toàn cầu dùng để xử lý số:

Phương thức Mô tả chức năng
Number() Phân tích một giá trị để trả về một số tương ứng
parseInt() Phân tích một chuỗi để trả về một số nguyên tương ứng
parseFloat() Phân tích một chuỗi để trả về một số thực tương ứng

1) Phương thức toString()

- Phương thức toString() dùng để chuyển một giá trị về dạng chuỗi ký tự.

Ví dụ:

<script>
  var a = 1993;
  var b = a.toString(); //Biến b sẽ có giá trị là 1993 với kiểu dữ liệu là string
</script>
Xem ví dụ

- Ta có thể thêm một đối số tùy chọn cho phương thức toString() để xác định giá trị trả về, ví dụ:

 • Nếu đối số là 2 thì giá trị ban đầu sẽ được trả về chuỗi giá trị nhị phân.
 • Nếu đối số là 8 thì giá trị ban đầu sẽ được trả về chuỗi giá trị bát phân.
 • Nếu đối số là 16 thì giá trị ban đầu sẽ được trả về chuỗi giá trị thập lục phân.
Ví dụ:

<script>
  var a = 1993;
  var b = a.toString(2); //biến b có giá trị là 11111001001
  var c = a.toString(8); //biến c có giá trị là 3711
  var d = a.toString(16); //biến d có giá trị là 7c9
</script>
Xem ví dụ

2) Phương thức toExponential()

- Phương thức toExponential() dùng để trả về chuỗi biểu thức mũ của một số.

- Biểu thức mũ là gì?: Biểu thức mũ là giá trị của một số được viết dưới dạng ký hiệu mũ

- Ví dụ:

 • 5 (trong toán học tương đương với 5.100) sẽ có biểu thức mũ là 5e+0
 • 50 (trong toán học tương đương với 5.101) sẽ có biểu thức mũ là 5e+1
 • 500 (trong toán học tương đương với 5.102) sẽ có biểu thức mũ là 5e+2
 • 5000 (trong toán học tương đương với 5.103) sẽ có biểu thức mũ là 5e+3
 • 50000 (trong toán học tương đương với 5.104) sẽ có biểu thức mũ là 5e+4
 • 56789(trong toán học tương đương với 5,6789.104) sẽ có biểu thức mũ là 5.6789e+4

 • 0.5 (trong toán học tương đương với 5.10-1) sẽ có biểu thức mũ là 5e-1
 • 0.05 (trong toán học tương đương với 5.10-2) sẽ có biểu thức mũ là 5e-2
 • 0.005 (trong toán học tương đương với 5.10-3) sẽ có biểu thức mũ là 5e-3
 • 0.0005 (trong toán học tương đương với 5.10-4) sẽ có biểu thức mũ là 5e-4
 • 0.00005 (trong toán học tương đương với 5.10-5) sẽ có biểu thức mũ là 5e-5
 • 0.56789(trong toán học tương đương với 5,6789.10-1) sẽ có biểu thức mũ là 5.6789e-1
Ví dụ:

<script>
  var a = 1993;
  var b = a.toExponential(); //Biến b sẽ có giá trị là chuỗi 1.993e+3
</script>
Xem ví dụ

- Ta có thể thêm một đối số tùy chọn cho phương thức toExponential() để xác định số lượng ký tự phần thập phân của biểu thức mũ.

Ví dụ:

<script>
  var a = 111111111;
  var b = a.toExponential(2); //Phần thập phân của biểu thức mũ của biến b sẽ có 2 ký tự
</script>
Xem ví dụ

3) Phương thức toFixed()

- Phương thức toFixed() dùng để làm tròn một số đến phần thập phân xác định.

Ví dụ:

<script>
  var a = 1993.123456789;
  var b = a.toFixed(5); //Biến b sẽ có giá trị là chuỗi 1993.12346
</script>
Xem ví dụ

4) Phương thức Number()

- Phương thức Number() dùng để phân tích một giá trị để trả về một số tương ứng với giá trị đó.

- Lưu ý:

 • Nếu giá trị là một đối tượng ngày tháng thì phương thức Number() sẽ trả về tổng số mili giây từ 1/1/1970 đến thời điểm của đối tượng ngày tháng đó.
 • Nếu không thể phân tích giá trị ra số tương ứng thì phương thức Number() sẽ trả về NaN.
Ví dụ:

<script>
  var a = Number(true);
  var b = Number(false);
  var c = Number(new Date());
  var d = Number("1993");
  var e = Number("19 93");
</script>
Xem ví dụ

5) Phương thức parseInt()

- Phương thức parseInt() dùng để phân tích một chuỗi để trả về một số nguyên tương ứng.

- Lưu ý: Nếu không thể phân tích chuỗi ra số nguyên thì phương thức parseInt() sẽ trả về NaN.

Ví dụ:

<script>
  var a = parseInt("20");
  var b = parseInt("20.55");
  var c = parseInt("20 40");
  var d = parseInt(" 20 ");
  var e = parseInt("20 years");
  var f = parseInt("years 20");
</script>
Xem ví dụ

6) Phương thức parseFloat()

- Phương thức parseFloat() dùng để phân tích một chuỗi để trả về một số thực tương ứng.

- Lưu ý: Nếu không thể phân tích chuỗi ra số thực thì phương thức parseFloat() sẽ trả về NaN.

Ví dụ:

<script>
  var a = parseFloat("20");
  var b = parseFloat("20.44");
  var c = parseFloat("20 44");
  var d = parseFloat(" 20.55 ");
  var e = parseFloat("20.66 years");
  var f = parseFloat("years 20.66");
</script>
Xem ví dụ