Web Cơ Bản

Toán tử so sánh & Toán tử logic trong JavaScript

1) Toán tử so sánh & biểu thức so sánh

- Toán tử so sánh là loại toán tử dùng để so sánh hai giá trị với nhau, ví dụ như:

  • So sánh xem giá trị này có lớn hơn giá trị kia hay không.
  • So sánh xem giá trị này có nhỏ hơn giá trị kia hay không.
  • So sánh xem giá trị này có bằng với giá trị kia hay không.
  • ....

- Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh trong JavaScript:

Toán tử Ý nghĩa của toán tử
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
< Nhỏ hơn
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
== Bằng giá trị (không phân biệt kiểu dữ liệu)
=== Bằng giá trị (phải có chung kiểu dữ liệu)
!= Khác giá trị
!== Khác giá trị hoặc khác kiểu dữ liệu

- Lưu ý: Biểu thức dùng để so sánh hai giá trị với nhau, được gọi là biểu thức so sánh

- Biểu thức so sánh sẽ trả về một trong hai giá trị:

  • true (nếu biểu thức so sánh đó là đúng)
  • false (nếu biểu thức so sánh đó là sai)
Một số ví dụ:
Biểu thức so sánh Mô tả Trả về
5 > 3 số 5 có giá trị lớn hơn số 3 true
5 > 7 số 5 có giá trị lớn hơn số 7 false
5 >= 3 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 3 true
5 >= 5 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 5 true
5 >= 7 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 7 false
5 < 7 số 5 có giá trị nhỏ hơn số 7 true
5 < 3 số 5 có giá trị nhỏ hơn số 3 false
5 <= 7 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 7 true
5 <= 5 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 5 true
5 <= 3 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 3 false
5 == "5" số 5 có giá trị bằng với chuỗi "5" true
5 === "5" số 5 có giá trị bằng với chuỗi "5" và có chung kiểu dữ liệu false
5 != 7 số 5 khác với số 7 true
5 !== "7" số 5 khác với chuỗi "7" hoặc khác kiểu dữ liệu true

2) Toán tử logic

- Toán tử logic là loại toán tử dùng để xác định mối quan hệ logic giữa các giá trị logic (true, false)

- Toán tử logic được chia làm ba loại: && || !

=>Toán tử && (and) sẽ trả về giá trị:

  • true: nếu hai giá trị là true
  • false: nếu hai giá trị là false, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false

=>Toán tử || (or) sẽ trả về giá trị:

  • true: nếu hai giá trị là true, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false
  • false: nếu hai giá trị là false

=> Toán tử ! (not) sẽ trả về giá trị logic ngược lại.

Một số ví dụ:
true && true Trả về: true
true && false Trả về: false
false && true Trả về: false
false && false Trả về: false
true || true Trả về: true
true || false Trả về: true
false || true Trả về: true
false || false Trả về: false
!true Trả về: false
!false Trả về: true

- Lưu ý: Mỗi toán tử logic sẽ có một độ ưu tiên khác nhau, tùy vào độ ưu tiên sẽ quyết định biểu thức nào được thực thi trước.

- Sau đây là thứ tự sắp xếp độ ưu tiên giảm dần của ba toán tử logic: ! ==> && ==> ||

Ví dụ:

<==> false || false && false || true

<==> false || false || true

<==> false || true

<==> true
Xem ví dụ

- Ngoài ra, ta có thể sử dụng toán tử () để nhóm những biểu thức mà bạn muốn được thực thi trước.

Ví dụ:

<==> (false || false) && (false || true)

<==> false && true

<==> false
Xem ví dụ

3) Biểu thức logic

- Biểu thức logic thường là một tập hợp gồm hai hoặc nhiều biểu thức so sánh và các toán tử logic.

- Tương tự như biểu thức so sánh, biểu thức logic sẽ trả về một trong hai giá trị: true hoặc false.

Một số ví dụ:
Biểu thức logic Trả về Giải thích
(5 > 3) && (5 < 7) true
  (5 > 3) && (5 < 7)
<=> true && true
<=> true
(5 > 3) && (5 > 7) false
  (5 > 3) && (5 > 7)
<=> true && false
<=> false
(5 < 3) && (5 > 7) false
  (5 < 3) && (5 > 7)
<=> false && false
<=> false
(5 > 3) || (5 < 7) true
  (5 > 3) || (5 < 7)
<=> true || true
<=> true
(5 > 3) || (5 > 7) true
  (5 > 3) || (5 > 7)
<=> true || false
<=> true
(5 < 3) || (5 > 7) false
  (5 < 3) || (5 > 7)
<=> false || false
<=> false
!(5 < 3) true
  !(5 < 3)
<=> !(false)
<=> true
!(5 > 3) false
  !(5 > 3)
<=> !(true)
<=> false
(5 > 3) && (5 > 7) || (7 > 5) true
  (5 > 3) && (5 > 7) || (7 > 5)
<=> true && false || true
<=> false || true
<=> true