Web Cơ Bản

Biểu thức chính quy (Regular Expressions) trong JavaScript

Bổ nghĩa Diễn tả Xem chi tiết
i So khớp chuỗi không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường Xem chi tiết
g Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp (thay vì chỉ dừng lại ở kết quả đầu tiên thấy trùng khớp) Xem chi tiết
    Xem chi tiết
Biểu thức Diễn tả Xem chi tiết
[các ký tự cần tìm] Tìm các ký tự nằm bên trong cặp dấu ngoặc vuông Xem chi tiết
[^các ký tự không cần tìm] Tìm các ký tự KHÔNG nằm bên trong cặp dấu ngoặc vuông Xem chi tiết
(word1|word2|...|wordN) Tìm word1, word2,...wordN (Trong đó word1, word2,...wordN có thể là một ký tự hoặc cụm ký tự) Xem chi tiết
Siêu ký tự Diễn tả Xem chi tiết
. Đại diện cho một ký tự bất kỳ Xem chi tiết
\w Tìm các ký tự là chữ, số, hoặc dấu gạch dưới _ Xem chi tiết
\W Tìm các ký tự KHÔNG PHẢI là chữ, số, hoặc dấu gạch dưới _ Xem chi tiết
\d Tìm các ký tự là số Xem chi tiết
\D Tìm các ký tự KHÔNG PHẢI là số Xem chi tiết
\s   Xem chi tiết
\S   Xem chi tiết
\b   Xem chi tiết
\B   Xem chi tiết
\0   Xem chi tiết
\n   Xem chi tiết
\f   Xem chi tiết
\r   Xem chi tiết
\t   Xem chi tiết
\v   Xem chi tiết
\xxx   Xem chi tiết
\xdd   Xem chi tiết
\uxxxx   Xem chi tiết
Số lượng Diễn tả Xem chi tiết
n+   Xem chi tiết
n*   Xem chi tiết
n?   Xem chi tiết
n{X}   Xem chi tiết
n{X,Y}   Xem chi tiết
n{X,}   Xem chi tiết
n$   Xem chi tiết
^n   Xem chi tiết
?=n   Xem chi tiết
?!n   Xem chi tiết
Thuộc tính Diễn tả Xem chi tiết
constructor   Xem chi tiết
global   Xem chi tiết
ignoreCase   Xem chi tiết
lastIndex   Xem chi tiết
multiline   Xem chi tiết
source Trả về phần chuỗi mẫu của biểu thức chính quy. Xem chi tiết
Phương thức Diễn tả Xem chi tiết
compile()   Xem chi tiết
exec() Phương thức exec() dùng để kiểm tra xem trong một chuỗi có chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không.
  • Nếu có thì trả về kết quả đầu tiên được so thấy trùng khớp.
  • Nếu không thì trả về giá trị null.
Xem chi tiết
test() Kiểm tra xem trong một chuỗi có chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không. 
  • Nếu có thì trả về giá trị true. 
  • Nếu không thì trả về giá trị false.
Xem chi tiết
toString() Trả về giá trị chuỗi của một biểu thức chính quy Xem chi tiết