Web Cơ Bản

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Navigator

- Đối tượng navigator chứa các thông tin về trình duyệt của người dùng, ví dụ như: Tên mã của trình duyệt, tên trình duyệt, thông tin phiên bản của trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, nền tảng trình duyệt, ....

- Với việc truy cập vào các thuộc tính và phương thức của đối tượng navigator, ta có thể lấy được những thông tin cần thiết về trình duyệt.

1) Danh sách các thuộc tính của đối tượng Navigator

Thuộc tính Mô tả Xem chi tiết
appCodeName Trả về tên mã của trình duyệt Xem chi tiết
appName Trả về tên của trình duyệt Xem chi tiết
appVersion Trả về các thông tin về phiên bản của trình duyệt Xem chi tiết
cookieEnabled Kiểm tra xem trình duyệt có được bật cookie hay không Xem chi tiết
language Trả về phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt Xem chi tiết
platform Trả về nền tảng của trình duyệt Xem chi tiết
product Trả về tên engine của trình duyệt Xem chi tiết

2) Danh sách các phương thức của đối tượng Navigator

Phương thức Mô tả Xem chi tiết
javaEnabled() Kiểm tra xem trình duyệt có bật Java hay không Xem chi tiết