Web Cơ Bản

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng History

- Đối tượng history chứa thông tin về lịch sử truy cập các trang web của cửa sổ trình duyệt hiện tại.

- Đối tượng history cung cấp ba phương thức chính:

Phương thức Mô tả Xem chi tiết
back() Quay lại trang được truy cập trước trang hiện tại Xem chi tiết
forward() Tới trang được truy cập sau trang hiện tại Xem chi tiết
go() Tải lại một trang nằm ở một ví trí xác định so với trang hiện tại trong lịch sử truy cập của cửa sổ trình duyệt Xem chi tiết

- Đối tượng history có một thuộc tính:

Thuộc tính Mô tả Xem chi tiết
length Trả về số lần truy cập trang của cửa sổ trình duyệt hiện tại Xem chi tiết