Web Cơ Bản

Cách ghi chú thích trong JavaScript

1) Chú thích là gì?

- Chú thích là những đoạn mã mà khi trình duyệt gặp phải chúng thì trình duyệt sẽ bỏ qua (có nghĩa là trình duyệt sẽ không thực thi những đoạn mã đó)

- Chú thích thường được dùng để ghi những lời như: nhận xét, giải thích, lưu ý, nhắc nhỡ,.... nhằm phục vụ cho việc nếu sau này có xem lại mã lệnh để nâng cấp thì cũng dễ dàng hơn.

- Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra sự thực thi của một đoạn mã JavaScript nào đó bằng cách sử dụng việc ghi chú thích để vô hiệu hóa những đoạn mã JavaScript còn lại.

2) Cách viết chú thích

2.1) Viết chú thích trên một dòng

- Nếu phần nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng thì bạn chỉ cần đặt cặp dấu // phía trước nó.

Ví dụ:

<script>
  document.write("Tài liệu học HTML<br>");
  //document.write("Tài liệu học CSS<br>");
  document.write("Tài liệu học JavaScript<br>");
  document.write("Tài liệu học MySQL<br>");
  document.write("Tài liệu học PHP<br>");
</script>
Xem ví dụ

2.2) Viết chú thích trên nhiều dòng

- Nếu phần nội dung chú thích trải dài trên nhiều dòng thì ta dùng cặp dấu /* */ để bao quanh chúng.

Ví dụ:

<script>
  document.write("Tài liệu học HTML<br>");
  /*document.write("Tài liệu học CSS<br>");
  document.write("Tài liệu học JavaScript<br>");
  document.write("Tài liệu học MySQL<br>");*/
  document.write("Tài liệu học PHP<br>");
</script>
Xem ví dụ

- Ngoài ra, cặp dấu /* */ cũng có thể dùng để chú thích cho phần nội dung nằm gọn trên một dòng.

Ví dụ:

<script>
  document.write("Tài liệu học HTML<br>");
  document.write("Tài liệu học CSS<br>");
  document.write("Tài liệu học JavaScript<br>");
  /*document.write("Tài liệu học MySQL<br>");*/
  document.write("Tài liệu học PHP<br>");
</script>
Xem ví dụ