Web Cơ Bản

Toán tử gán trong JavaScript

- Tính đến thời điểm xem bài hướng dẫn này thì chắc các bạn đã quá quen thuộc với toán tử =

- Toán tử = được dùng để gán giá trị cho một biến, vì thế nó được liệt kê vào nhóm toán tử gán

Toán tử gán là toán tử dùng để gán giá trị cho biến

- Trong JavaScript, toán tử gán ngoài toán tử = thì còn các toán tử khác như: += , -= , *= , /= , %=

- Dưới dây là bảng mô tả sơ lược về những toán tử gán phổ biến nhất trong JavaScript:

Toán tử Ví dụ Tương tự
= x = y x = y
+= x+= y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử =

var a = 100;
Xem ví dụ

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử +=

var a = 100;
a += 50;
Xem ví dụ

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử -=

var a = 100;
a -= 50;
Xem ví dụ

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử *=

var a = 100;
a *= 50;
Xem ví dụ

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử /=

var a = 100;
a /= 50;
Xem ví dụ

- Ví dụ, cách sử dụng toán tử %=

var a = 100;
a %= 50;
Xem ví dụ